VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA VOZDIEL

I. Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Kúpna cena je v zmysle platných právnych predpisov stanovená dohodou.
 2. V prípade legislatívnych zmien si predávajúci vyhradzuje právo kúpnu cenu upraviť podľa platných legislatívnych predpisov.
 3. Kúpna cena je pre predávajúceho záväzná po podpísaní kúpnej zmluvy a zaplatení zálohy.
 4. Kúpna cena a cena za prevedenie vedľajších prác sú splatné najneskôr pri dodávke vozidla.
 5. Celá kúpna cena bude zaplatená kupujúcim prevodom na účet predávajúceho, pričom kupujúci berie na vedomie, že vozidlo mu bude fyzicky odovzdané až po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho.
 6. Kupujúci prehlasuje, že disponuje finančnými prostriedkami potrebnými na zakúpenie vozidla a zároveň sa zaväzuje uhradiť zálohu na kúpnu cenu na základe zálohovej faktúry vystavenej v deň podpisu kúpnej zmluvy.
 7. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy alebo inak zabráni splneniu záväzku predávajúcemu, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 3 000 € s tým, že predávajúci je oprávnený túto pokutu odpočítať zo zaplatenej zálohy.

 

II. Dodacia lehota a podmienky dodania

 1. Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, predávajúci oznámi kupujúcemu čas dodania vozidla najmenej 2 dni vopred.
 2. Ak nie je dohodnuté inak, rozumie sa dodávkou pristavenie vozidla na dohodnuté miesto v dohodnutom čase – prevádzka Ing. Zoltán Kladivík – PROFIN CAR, Necpalská cesta 36, 971 01 Prievidza.
 3. Od okamihu prebratia vozidla a podpísania preberacieho protokolu nesie kupujúci riziko poškodenia alebo odcudzenia vozidla.
 4. Dodacie lehoty začínajú bežať od okamihu uzavretia kúpnej zmluvy alebo zaplatenia zálohy.
 5. Predávajúci neručí za nedodržanie dodacích lehôt a termínu, pokiaľ je toto nedodržanie spôsobené na základe vyššej moci, štrajku alebo nepokojov, pričom kúpna zmluva zostáva v platnosti – iba so zodpovedajúcim spôsobom posúva termín dodávky. Pokiaľ je z vyššie uvedených dôvodov dodávka nemožná po dobu dlhšiu ako 4 mesiace, je predávajúci i kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 6. Všetky údaje o objeme, vzhľade, výkone, mierach a váhach, spotrebe pohonných hmôt, prevádzkových nákladoch, atď. predmetu dodávky, resp. predmetu kúpnej zmluvy uvádzané predávajúcim v kúpnej zmluve, poprípade ak sú uvádzané v propagačných materiáloch výrobcu, sú nezáväzné a orientačné a nie sú zaručením vlastností, ale slúžia ako merítko pre zistenie, či je predmet dodávky bez závad.
 7. Pokiaľ predávajúci alebo výrobca/importér použije k označeniu predmetu dodávky značky alebo čísla, nemožno z tohto označenia vyvodzovať akékoľvek práva.

 

III. Odber predmetu kúpy

 1. Kupujúci je povinný vozidlo z dohodnutého miesta odobrať v dohodnutom termíne alebo si dohodnúť náhradný termín. Predávajúci je oprávnený odber vozidla odmietnuť v prípade, že kupujúci nesplní dohodnuté platobné podmienky. V prípade, že kupujúci vozidlo neodoberie do 14 dní ani si nedohodne náhradný termín prevzatia, je predávajúci oprávnený účtovať skladovací poplatok 15 € s DPH/deň.
 2. V prípade, že kupujúci s odberom mešká viac ako 30 dní a nedohodol si náhradný termín, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť, účtovať zmluvnú pokutu a požadovať i náhradu škody. Táto lehota neplatí a účinky jej nedodržania nastávajú okamžite v prípade, že kupujúci odber vozidla vyslovene odoprie, poprípade odber nebude možný pre nesplnenie dohodnutých platobných podmienok.
 3. Kupujúci je povinný pri prevzatí vozidlo starostlivo prezrieť a v prítomnosti zodpovedného zamestnanca predávajúceho preveriť jeho úplnosť a funkčnosť, o čom spíšu preberací protokol. Vozidlo sa považuje za prevzaté podpísaním preberacieho protokolu kupujúcim.

 

IV. Výhrada vlastníckeho práva

 1. Motorové vozidlo zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny vrátane všetkého príslušenstva, ako i ďalších pohľadávok predávajúceho voči kupujúcemu, vo vlastníctve predávajúceho, pričom predávajúci je oprávnený v prípade porušenia podmienok kúpnej zmluvy kedykoľvek motorové vozidlo odobrať späť a to do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
 2. Kupujúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny s vozidlom akokoľvek vlastnícky zaobchádzať, najmä ho ďalej predať, založiť, prenajať, či inak zaťažiť v prospech tretích osôb.
 3. Po dobu výhrady vlastníctvo je kupujúci povinný svedomite sa o vozidlo starať a udržiavať ho v riadnom stave, pričom znáša všetky náklady a prevádzku, údržbu a opravy (iba vo výrobcom uznaných opravovniach) vozidla a ďalej sa zaručuje predávajúcemu za všetky škody na vozidle a za jeho stratu.

 

V. Záruky

 1. Predávajúci poskytne na závady na vozidle záruku v súlade so záručnými podmienkami MIKONA s. r. o. – viď servisná knižka.
 2. Predávajúci poskytne na nové vozidlá záruku na:
 3. prehrdzavenie,
 4. všeobecnú záruku.

Presný rozsah záruk je špecifikovaný podľa modelov a je uvedený v záručnej knižke, ktorá je dodávaná spolu s vozidlom. Záruka zanikne pred uplynutím záručnej doby, ak sa na vozidle nevykoná údržba a pravidelné prehliadky autorizovaným servisom Subaru, predpísané výrobcom po najazdení určeného počtu km uvedených v servisnej knižke alebo bol na vozidle vykonaný akýkoľvek zásah neautorizovaným servisom, prípadne boli vo vozidle tekutiny a mazivá, ktoré nezodpovedajú predpisom a normám Subaru.

 1. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené vonkajšími udalosťami, ktoré nespôsobil. Záruka za kvalitu sa nevzťahuje na zhoršenie vlastností vozidla alebo jeho poškodenia spôsobené neodborným zaobchádzaním s vozidlom, vylepšením vozidla bez súčinnosti s predávajúcim alebo nedodržanie pokynov na užívanie a starostlivosť o vozidlo uvedených v dokladoch, ktoré predávajúci odovzdal kupujúcemu.

 

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Na povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu podľa týchto obchodných podmienok nemá vplyv skutočnosť, že porušenie povinnosti nebolo zavinené. Zmluvná strana je oprávnená (okrem zmluvnej pokuty), požadovať v plnej výške náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.
 2. V prípade, že súčasťou kúpnej zmluvy je určitý rozsah servisných prehliadok v cene vozidla, kupujúci berie na vedomie, že sa vzťahuje iba na výrobcom predpísané úkony v cenníku pravidelnej údržby. Cenník zahrňuje diely, ktorých výmenu predpisuje výrobca v stanovených intervaloch. V individuálnych prípadoch, resp. v závislosti na spôsobe jazdy, môže byť doporučená výmena ďalších dielov (napr. brzdové platničky) alebo doplnenie prevádzkových kvapalín.
 3. Kúpnu zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
 4. Kúpna zmluva je vytvorená v 2 exemplároch, jedno vyhotovenie pre predávajúceho a jedno pre kupujúceho.