fbpx

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA VOZDIEL

Ing. Zoltán Kladivík – PROFIN CAR za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy/záväznej objednávky (ďalej len „zmluva“) pre predaj motorových vozidiel uzatváranej so zákazníkmi, vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky.

I.   Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky pre predaj vozidiel značky Subaru upravujú práva a povinnosti zmluvných vzťahov, ktoré vznikajú medzi spoločnosťou . Zoltán Kladivík – PROFIN CAR, 8.marca 316/13, 962 61 Dobrá Niva IČO: 46266771, so živnostenským oprávnením číslo 670-2098, ObU Zvolen, na strane predávajúceho (ďalej len „predávajúci“) a jej zákazníkmi (ďalej len „kupujúci“) pri predaji motorových vozidiel.
 2. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji vozidiel. V prípade, ak všeobecné obchodné podmienky obsahujú ustanovenia odlišné od zmluvy, majú ustanovenia zmluvy prednosť.
 3. Kupujúcim v jednotlivých prípadoch sa rozumie každá osoba, t.j. fyzická osoba – nepodnikateľ, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je kupujúcim motorového vozidla a/alebo jeho príslušenstva a ktorá vo vlastnom mene a na svoj účet uzatvára s predávajúcim zmluvu.
 4. Kupujúcim so statusom spotrebiteľa je fyzická osoba, ktorá ako kupujúci pri uzatváraní a plnení individuálnej zmluvy nekonala v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. V zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov sa kupujúcim rozumie osoba, ktorá kupuje a/alebo jeho príslušenstvo pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

 

II. Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o predaji motorového vozidla podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, a to vo forme písomného dokumentu vypracovaného a predloženého predávajúcim a odsúhlaseného kupujúcim.
 2. Predávajúci sa podpisom zmluvy zaväzuje dodať kupujúcemu riadne a včas motorové vozidlo s príslušenstvom konkrétne špecifikované v predmete zmluvy a kupujúci sa jej podpisom zaväzuje riadne a včas zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu a prevziať motorové vozidlo.
 3. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú tieto Všeobecné obchodné podmienky, protokol o odovzdaní a prevzatí motorového vozidla a servisná (záručná) knižka.

 

III. Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Kúpna cena je v zmysle platných právnych predpisov stanovená dohodou. Výška kúpnej ceny musí byť uvedená v zmluve.
 2. V prípade legislatívnych zmien si predávajúci vyhradzuje právo kúpnu cenu upraviť podľa platných legislatívnych predpisov.
 3. Predávajúci s kupujúcim sa môžu dohodnúť na zálohovej faktúre. Ak sa takto zmluvné strany dohodnú, zálohovú faktúru je kupujúci povinný zaplatiť do stanovenej lehoty uvedenej na zálohovej faktúre prevodom na účet predávajúceho. Výška zálohovej platby musí byť uvedená v zmluve. Suma zo zálohovej faktúry bude odpočítaná z celkovej kúpnej ceny vozidla pri dodaní. Omeškanie platby zálohovej faktúry môže predávajúci brať ako porušenie zmluvy. Ak predávajúci neodstúpi pre takéto omeškanie od kúpnej zmluvy bez zbytočného odkladu, písomne vyzve kupujúceho na zaplatenie zálohovej platby v dodatočnej lehote 7 dňovej lehote.
 4. Kúpna cena je pre predávajúceho záväzná po podpísaní kúpnej zmluvy a/alebo zaplatení zálohy. Omeškanie platby kúpnej ceny môže predávajúci brať ako porušenie zmluvy. Ak predávajúci neodstúpi pre takéto omeškanie od kúpnej zmluvy bez zbytočného odkladu, písomne vyzve kupujúceho na zaplatenie zvyšku kúpnej ceny v dodatočnej lehote 7 dňovej lehote. Na základe omeškania platby je predávajúci oprávnený odoprieť odovzdanie vozidla do času úplného zaplatenia kúpnej ceny.
 5. Kúpna cena a cena za prevedenie vedľajších prác sú splatné najneskôr pri dodávke vozidla.
 6. Kúpna cena bude zaplatená kupujúcim prevodom na účet predávajúceho, pričom kupujúci berie na vedomie, že vozidlo mu bude fyzicky odovzdané až po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho.
 7. Kupujúci prehlasuje, že disponuje finančnými prostriedkami potrebnými na zakúpenie vozidla a zároveň sa zaväzuje uhradiť zálohu na kúpnu cenu na základe zálohovej faktúry, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

 

IV. Dodacia lehota a podmienky dodania

 1. Ak nie je dohodnuté inak, rozumie sa dodávkou pristavenie vozidla na dohodnuté miesto v dohodnutom čase – prevádzka Ing. Zoltán Kladivík – PROFIN CAR, Necpalská cesta 36, 971 01 Prievidza.
 2. Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, predávajúci oznámi kupujúcemu čas dodania vozidla najmenej 3 dni vopred.
 3. Dodacie lehoty začínajú bežať od okamihu uzavretia kúpnej zmluvy alebo zaplatenia zálohy.
 4. Predávajúci neručí za nedodržanie dodacích lehôt a termínu, pokiaľ je toto nedodržanie spôsobené na základe vyššej moci, štrajku alebo nepokojov, pričom kúpna zmluva zostáva v platnosti – iba so zodpovedajúcim spôsobom posúva termín dodávky. Pokiaľ je z vyššie uvedených dôvodov dodávka nemožná po dobu dlhšiu ako 4 mesiace, je predávajúci i kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 5. Všetky údaje o objeme, vzhľade, výkone, mierach a váhach, spotrebe pohonných hmôt, prevádzkových nákladoch, atď. predmetu dodávky, resp. predmetu kúpnej zmluvy uvádzané predávajúcim v kúpnej zmluve, poprípade ak sú uvádzané v propagačných materiáloch výrobcu, sú nezáväzné a orientačné a nie sú zaručením vlastností, ale slúžia ako merítko pre zistenie, či je predmet dodávky bez závad.
 6. Pokiaľ predávajúci alebo výrobca/importér použije k označeniu predmetu dodávky značky alebo čísla, nemožno z tohto označenia vyvodzovať akékoľvek práva.
 7. Od okamihu prebratia vozidla a podpísania preberacieho protokolu nesie kupujúci riziko poškodenia alebo odcudzenia vozidla.

 

V. Odber predmetu kúpy

 1. Kupujúci je povinný vozidlo z dohodnutého miesta odobrať v dohodnutom termíne alebo si dohodnúť náhradný termín. Predávajúci je oprávnený odber vozidla odmietnuť v prípade, že kupujúci nesplní dohodnuté platobné podmienky. V prípade, že kupujúci vozidlo neodoberie do 14 dní ani si nedohodne náhradný termín prevzatia, je predávajúci oprávnený účtovať skladovací poplatok 15 € s DPH/deň.
 2. V prípade, že kupujúci s odberom mešká viac ako 30 dní a nedohodol si náhradný termín, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť, účtovať zmluvnú pokutu a požadovať i náhradu škody. Táto lehota neplatí a účinky jej nedodržania nastávajú okamžite v prípade, že kupujúci odber vozidla vyslovene odoprie, poprípade odber nebude možný pre nesplnenie dohodnutých platobných podmienok.
 3. Kupujúci je povinný pri prevzatí vozidlo starostlivo prezrieť a v prítomnosti zodpovedného zamestnanca predávajúceho preveriť jeho úplnosť a funkčnosť, o čom spíšu preberací protokol. Vozidlo sa považuje za prevzaté podpísaním preberacieho protokolu kupujúcim. Predávajúci je zároveň povinný oboznámiť kupujúceho pri odovzdaní motorového vozidla s jeho obsluhou a údržbou.

 

VI. Odstúpenie od zmluvy

 1. Predávajúcemu vzniká právo odstúpiť od zmluvy v prípade:
 2. porušenia zmluvy zo strany kupujúceho:
 3. ak kupujúci nezaplatí zálohovú faktúru ani po dodatočnej lehote 7 dní,
 4. ak kupujúci nezaplatí zvyšok kúpnej ceny ani v dodatočnej lehote 7 dní,
 5. ak kupujúci neprevezme vozidlo ani v dodatočnej lehote 30 dní,
 6. z dôvodu uvedeného v Čl. IV ods. 4 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 7. Kupujúcemu vzniká právo odstúpiť od zmluvy v prípade:
 8. porušenia zmluvy zo strany predávajúceho,
 9. z dôvodu uvedeného v Čl. IV ods. 4 týchto Všeobecných obchodných podmienok,
 10. ak predávajúci mešká s dodaním motorového vozidla viac ako 30 dní od dohodnutého termínu dodania a dôvody nesúvisia s dôvodmi v Čl. IV ods. 4.
 11. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Za deň doručenia odstúpenia od zmluvy sa, okrem dňa jej prevzatia účastníkom zmluvy, považuje aj:
 12. štvrtý deň nasledujúci po dni, v ktorom bol vykonaný bezúspešný pokus o doručenie zásielky adresátovi do vlastných rúk a adresát si následne zásielku neprevzal na pošte ani na štvrtý deň potom, a to aj v prípade, ak došlo neskôr k prevzatiu zásielky adresátom,
 13. deň odmietnutia prevzatia zásielky adresátom,
 14. štvrtý deň od vrátenia nedoručenej zásielky z dôvodu, že nie je možné doručiť písomnosť na uvedenú adresu v zmluve.
 1. Ustanovenia v Čl. VII ods. 1  sa použije aj pri určovaní dňa doručenia akýchkoľvek iných písomností medzi zmluvnými stranami.

 

VII. Výhrada vlastníckeho práva a Záruka

 1. Motorové vozidlo zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny vrátane všetkého príslušenstva, ako i ďalších pohľadávok predávajúceho voči kupujúcemu, vo vlastníctve predávajúceho, pričom predávajúci je oprávnený v prípade porušenia podmienok kúpnej zmluvy kedykoľvek motorové vozidlo odobrať späť a to do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
 2. Kupujúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny s vozidlom akokoľvek vlastnícky zaobchádzať, najmä ho ďalej predať, založiť, prenajať, či inak zaťažiť v prospech tretích osôb.
 3. Po dobu výhrady vlastníctva je kupujúci povinný svedomite sa o vozidlo starať a udržiavať ho v riadnom stave, pričom znáša všetky náklady a prevádzku, údržbu a opravy (iba vo výrobcom uznaných opravovniach) vozidla a ďalej sa zaručuje predávajúcemu za všetky škody na vozidle a za jeho stratu.
 4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má motorové vozidlo v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na kupujúceho, i keď sa vady stanú zjavnými až po tejto dobe.
 5. Predávajúci poskytne na závady na vozidle záruku v súlade so záručnými podmienkami MIKONA s. r. o. – viď servisná (záručná) knižka.
 6. Predávajúci poskytne na nové vozidlá záruku na:
  • prehrdzavenie,
  • všeobecnú záruku.
 7. Presný rozsah záruk je špecifikovaný podľa modelov a je uvedený v záručnej knižke, ktorá je dodávaná spolu s vozidlom. Záruka zanikne pred uplynutím záručnej doby, ak sa na vozidle nevykoná údržba a pravidelné prehliadky autorizovaným servisom Subaru, predpísané výrobcom po najazdení určeného počtu km uvedených v servisnej knižke alebo bol na vozidle vykonaný akýkoľvek zásah neautorizovaným servisom, prípadne boli vo vozidle tekutiny a mazivá, ktoré nezodpovedajú predpisom a normám Subaru.
 8. Záručná doba začína plynúť po podpise preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú nemôže kupujúci užívať motorové vozidlo pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.
 9. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené vonkajšími udalosťami, ktoré nespôsobil. Záruka za kvalitu sa nevzťahuje na zhoršenie vlastností vozidla alebo jeho poškodenia spôsobené neodborným zaobchádzaním s vozidlom, vylepšením vozidla bez súčinnosti s predávajúcim alebo nedodržanie pokynov na užívanie a starostlivosť o vozidlo uvedených v dokladoch, ktoré predávajúci odovzdal kupujúcemu. Predávajúci tiež nezodpovedá za vady spôsobené prirodzeným opotrebením motorového vozidla.
 10. Nevyhnutným predpokladom pre vykonanie záručnej opravy je predloženie servisnej (záručnej) knižky riadne vyplnenej a podpísanej predávajúcim.
 11. Ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok majú prednosť pred prípadnými odchylnými ustanoveniami v servisnej (záručnej) knižke motorového vozidla.

 

VIII. Zmluvná pokuta

 1. Zmluvná pokuta sa uplatňuje vtedy, ak bola zmluva podpísaná oboma zmluvnými stranami.
 2. V prípade odstúpenia od zmluvy predávajúcim podľa Čl. VI. Ods. 1 písm. a), b), c) a d) je predávajúci oprávnený žiadať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zálohovej faktúry. Pokiaľ zálohová faktúra nebola z akéhokoľvek dôvodu dohodnutá, zmluvná pokuta je vo výške 3 000 € vrátane DPH, ktoré sa kupujúci zaväzuje zaplatiť.
 3. Predávajúci má popri dohodnutej zmluvnej pokute aj nárok na náhradu škody spôsobenú v dôsledku porušenia povinností druhou zmluvnou stranou.

 

IX. Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci je dotknutou osobou v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.
 2. Podpísaním zmluvy kupujúci dobrovoľne súhlasí so spracovaním osobných údajov uvedených v zmluve, pre účely:
 3. výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy,
 4. vedenia evidencie,
 5. výkonu marketingovej činnosti,
 6. výkonu sprostredkovania finančných produktov.
 7. Osobné údaje nebudú sprístupnené a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné údaje nebudú zverejnené. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám ako sú napr. kuriérske spoločnosti na účely doručenia, importérovi motorového vozidla a tretím stranám na základe osobitných predpisov ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad a podobne. Ako dotknutá osoba má kupujúci právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov.
 8. Kupujúci podpisom zmluvy výslovne udeľuje predávajúcemu súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu, v ktorej je predávajúci povinný viesť evidenciu a na dobu, v ktorej je to nevyhnutné na ochranu zákonných práv a právom chránených záujmov predávajúceho.
 9. Kupujúci podpisom zmluvy berie na vedomie, že jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov má právo odvolať a vyžadovať likvidáciu jeho osobných údajov v prípade, že dôjde zo strany predávajúceho, resp. tretej osoby, ktorej predávajúci osobné údaje poskytol, k porušeniu povinností vyplývajúcich zo zákona.

 

X. Záverečné ustanovenia

 1. V prípade, že súčasťou kúpnej zmluvy je určitý rozsah servisných prehliadok v cene vozidla, kupujúci berie na vedomie, že sa vzťahuje iba na výrobcom predpísané úkony v cenníku pravidelnej údržby. Cenník zahrňuje diely, ktorých výmenu predpisuje výrobca v stanovených intervaloch. V individuálnych prípadoch, resp. v závislosti na spôsobe jazdy, môže byť doporučená výmena ďalších dielov (napr. brzdové platničky) alebo doplnenie prevádzkových kvapalín.
 2. Kúpnu zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu a/alebo doplnenie Všeobecných obchodných podmienok, pričom ním upravené znenie sa stáva pre kupujúceho záväzným okamihom ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho profincar.sk.

 

V Dobrej Nive dňa 02. 06. 2021