Kamerový systém

Prevádzkovateľ: Ing.Zoltán Kladivík – PROFIN CAR

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Necpalská cesta 36, 971 01 Prievidza, SR
IČO: 46266771, IČO DPH: SK1040003360,
Živnostenské oprávnenie číslo 370-20989, ObU Zvolen
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: profincar@profincar.sk

Účel spracúvania:

Kamerový systém využíva prevádzkovateľ výlučne na účel bezpečnosti a ochrany majetku, t.j.:

 1. Zamedzenie prístupu neoprávnených osôb do priestorov prevádzkovateľa,
 2. Vizuálna identifikácia osôb (bez využívania systémov na rozpoznávanie tváre a bez spracúvania biometrických údajov DO) vstupujúcich do priestorov prevádzkovateľa z dôvodu práce zamestnancov s osobnými údajmi, dôvernými informáciami, utajovanými skutočnosťami a pod. týkajúcimi sa prevádzkovateľa a/alebo jeho zákazníkov, obchodných partnerov.
 3. Predchádzanie kriminality a narúšaniu bezpečnosti / ochrany údajov
 4. Odhaľovanie kriminality – uplatňovanie právnej zodpovednosti v rámci priestupkového alebo trestného konania

Priestor monitorovaný kamerovým systémom v sídle prevádzkovateľa:

 1. Zábery na vstupnú bránu a dvorovú časť pozemku za budovou /2 kamery/
 2. Záber na priestor predného showroomu
 3. Záber na priestor pre pradajcov a čakajúcich zákazníkov
 4. Záber na priestor príjmacieho technika
 5. Záber na priestor zadného showroomu
 6. Zábery na priestory servisnej a pneuservisnej dielne /2 kamery/

Dotknuté osoby:

 1. zamestnanci prevádzkovateľa
 2. zákazníci a návštevy (akékoľvek osoby vstupujúce do priestorov prevádzkovateľa)

Zoznam spracúvaných osobných údajov:

Audiovizuálny záznam – zachytenie podobizne dotknutej osoby, ktorá môže odhaľovať zároveň aj informácie týkajúce sa napr. fyzickej, psychickej, ekonomickej, sociálnej alebo kultúrnej identity dotknutej osoby. Tieto dodatočné informácie však prevádzkovateľ ďalej nespracúva!

Spracúvanie týchto osobných údajov je vykonávané v súlade s legislatívou SR a nariadením EÚ:

GDPR – ochrana osobných údajov –Nariadenie EÚ 2016/679

Zákon o ochrane osobných údajov – Zákon č. 18/2018 Z. z.

Usmernením Európskeho výboru pre ochranu údajov / EDPB / č. 3/2019 zo dňa 29.1.2020 o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových zariadení.

Zákonník práce – Zákon č. 311/2001 Z. z.

Občiansky zákonník – Zákon č. 40/1964 Zb.

Právny základ spracúvania:

Spracúvanie osobných údajov / audiovizuálnych záznamov dotknutých osôb sa vykonáva na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.

V zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR

A v súlade s recitálom 47 GDPR.

Bezpečnosť spracúvania:

 1. uchovávanie audiovizuálnych záznamov v chránenom priestore a na úložisku, ktoré nie je pripojené na internetovú sieť
 2. obmedzený prístup k audiovizuálnym záznamom len oprávneným osobám prevádzkovateľa
 3. monitorovaný len nevyhnutný priestor, ktorý neobmedzuje práva osôb na ich súkromie na pracovisku a v spoločných priestoroch, a ktorý je náležite označený výstražnou nálepkou / oznámením o monitorovaní priestoru.

Práva dotknutých osôb:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Poznámka:

V prípade, že by dotknutá osoba namietala spracúvanie svojich osobných údajov kamerovým systémom, Prevádzkovateľ túto námietku preverí, t.j. uskutoční:

A) Test proporcionality, ktorý zahŕňa:

 1. test vhodnosti / spôsobilosti spracúvania naplniť sledovaný účel
 2. test nevyhnutnosti / potrebnosti daného spracúvania
 3. test primeranosti spracúvania osobných údajov / nevyhnutnosti rozsahu spracúvania osobných údajov

B) Balančný test:

či nad oprávnenými záujmami prevádzkovateľa neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby

Následne námietku prevádzkovateľ buď akceptuje ako opodstatnenú a vyvodí náležité dôsledky a opatrenia, alebo námietku zamietne ako neopodstatnenú.

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia:

Prevádzkovateľ jednak pre svoju ochranu a bezpečnosť údajov a majetku, ako aj pre korektné dodržiavanie obchodných zmlúv a spracovateľských zmlúv, musí zabezpečiť ochranu majetku, osobných údajov, dôverných informácií, utajovaných skutočností, a ostatných dát.

Preto je nevyhnutné, aby bol prístup do priestorov spoločnosti monitorovaný (náležite zabezpečený) a záznamy z kamerového systému (v zmysle potenciálnych dôkazov) po určitú doby uchovávané, napr. pre prípad dokazovania trestnej činnosti alebo riešenia bezpečnostného incidentu.

V prípade, že by dotknutá osoba odmietala spracúvanie / vytváranie týchto audiovizuálnych záznamov, nebude možné udeliť jej prístup do priestorov prevádzkovateľa a teda ani vykonávať pracovnú činnosť v jeho priestoroch.

Každá prípadná námietka dotknutej osoby však bude v prvom rade dôkladne preskúmaná podľa nižšie uvedeného postupu a následne vyhodnotená ako opodstatnená alebo neopodstatnená. (viď: Poznámka pri Právach dotknutých osôb)

Doba uchovávania: 4 dni – audiovizuálne záznamy sa automaticky prepisujú novými audiovizuálnymi záznamami po 7 dňoch.

Príjemcovia / kategórie príjemcov:

Audiovizuálne záznamy: oprávnené osoby prevádzkovateľa, t.j. administrátori, príp. ďalšie poverené osoby.

Real-time vizuálny prenos z kamier: prevádzkovateľ, príp. orgány činné v trestnom konaní a ďalšie kontrolné orgány SR (ak nevyhnutné)

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: Ochrana osobných údajov

Označenie upozornenia v priestoroch prevádzkovateľa:

Potvrdením súhlasu so spracovaním osobnými údajmi dobrovoľne súhlasíte s tým, aby spoločnosť Ing. Zoltán Kladivík – PROFIN CAR, 962 61 Dobrá Niva, 8. Marca 316/13, zapísaná na Okresnom úrade vo Zvolene, IČO: 46266771, ČŽR: 670-20989 v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení a doplnení niektorých zákonov spracúvala Vaše osobné údaje (e-mail) za účelom informovania Vás o:

– novinkách a akciách,

– cenových ponukách

– informáciách o značke SUBARU,

– ponukách financovania a poistenia.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 3 rokov. Osobné údaje nebudú sprístupnené a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné údaje nebudú zverejnené. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám ako sú kuriérske spoločnosti na účely doručenia a tretím stranám na základe osobitných predpisov ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad a podobne. Ako dotknutá osoba mám právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov.