fbpx

Ochrana osobných údajov – GDPR

Vážený návštevník,

sme radi, že ste navštívili webovú stránku spoločnosti PROFIN CAR. Váš vzťah s našou firmou si veľmi vážime. Našou snahou je chrániť Vaše súkromie a Vaše osobné údaje.

Nižšie sme Vám pripravili pravidlá spracúvania osobných údajov a budeme radi, ak si nájdete čas na prečítanie.

Tieto pravidlá sú vytvorené na základe znenia Všeobecného nariadenia o ochrane údajov schváleného Európskou komisiou a Európskym parlamentom, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 25.5.2018 a zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov účinného dňom 25.5.2018. Pravidlá popisujú rozsah a podmienky spracúvania osobných údajov zákazníkov spoločnosti Ing. zoltán Kladivík – PROFIN CAR, ktorí sú fyzickými osobami, alebo záujemcov o služby a naše produkty.

Nasledovný text je len informatívny a nenahrádza všeobecné obchodné podmienky o predaji produktov alebo poskytovaní služieb. Tieto pravidlá nie sú súčasťou zmlúv uzatváraných s našou spoločnosťou.

Kto je prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, je firma Ing. Zoltán Kladivík – PROFIN CAR, so sídlom 8. marca 316/13, 962 61 Dobrá Niva, IČO 46266771, zapísaná v Živnostenskom registri ObÚ Zvolen, oprávnenie číslo 370-20989. Spoločnosť postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, skrátene Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, (ďalej len „Nariadenie“), so Zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), ako aj podľa ďalších osobitných právnych predpisov, a to predovšetkým, avšak nie výlučne, podľa:

 • Zák. č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak ide o osobné údaje používateľov platobných služieb,
 • Zák. č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení, ak ide o osobné údaje príjemcov služieb informačnej spoločnosti.
 • Pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné používa sa v tomto dokumente pre označenie vyššie uvedených skupín dotknutých osôb všeobecné označenie „zákazník“.

Aké dáta zbierame?

Spracúvame nasledujúce typy osobných údajov:

 • Osobné údaje: napr. Vaše meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a iné.
 • Stopové údaje pri návšteve webu: napríklad vaša IP adresa, operačný systém, názov prehliadača, informácie o zariadení, ktoré používate a údaje týkajúce sa udalostí, v súvislosti s používaním vášho zariadenia.
 • Akékoľvek iné informácie, ktoré nám poskytnete: napríklad podpisy, fotografie, názory, informácie o vašej polohe a akékoľvek iné informácie, ktoré poskytnete.
 • COOKIES: Pod týmto pojmom sa rozumie dátová informácia, ktorú vytvára webový server a odosiela ju internetovému prehliadaču alebo inej koncovej aplikácii užívateľa. Káždá  informácia je unikátna pre konkrétneho užívateľa a danú internetovú stránku a ukladá sa v jeho koncovom zariadení, pokiaľ sama neexspiruje alebo ju užívateľ nezmaže.

Prečo tieto dáta zbierame?

Vaše osobné údaje zbierame, používame a uchovávame výlučne na základe právnych základov uvedených nižšie:

 • zber údajov na základe oprávnených záujmov spoločnosti

– sprostredkovanie webového obsahu spoločnosti PROFIN CAR,

– sprostredkovanie zdrojov webového obsahu spoločnosti PROFIN CAR,

– pre zlepšovanie a optimalizovanie webového obsahu, výrobkov a služieb,

– pre navigáciu na našu prevádzku a sprostredkovanie informačných letákov,

– pre registráciu do servisu na servisnú prehliadku, stretnutie alebo testovaciu jazdu,

– na účely kontaktovania Vás prostredníctvom e-mailu alebo SMS,

– na účely zisťovania aký webový obsah sa Vám páči najviac, alebo ktorý by sme mali zmeniť alebo vylepšiť.

 • zber údajov na základe Vášho súhlasu

– pre poskytnutie priameho marketingu, informácií o tovaroch a službách, o novinkách a akciách, cenových ponukách, informáciách o značke SUBARU, prípadne ponukách financovania a poistenia – telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom online komunikácie.

 • zber údajov pre plnenie zmluvy

– pre potrebu uzatváraní zmlúv alebo komunikácie na diaľku, a potrebu informácií o bankovom spojení.

 • zber údajov pre prípad zákonných povinností a plnenie iných povinností, ktoré vyplývajú zo zákona

Ako dlho budeme uchovávať Vaše údaje?

Všetky Vaše osobné údaje budeme uchovávať v bezpečí pred tretími stranami a počas obdobia, kedy ich budeme uchovávať Vás ubezpečujeme, že ich nebudeme zverejňovať ani poskytovať neopráveným osobám. Vaše osobné údaje, uvedené vyššie, budeme uchovávať len po dobu, po ktorú to bude potrebné na účely spomenuté vyššie, ale maximálne po dobu 5 rokov. Keď táto doba uplynie podstúpime kroky pre vymazanie Vašich údajov.

Akým tretím stranám budeme poskytovať vaše údaje?

Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budeme vždy uchovávať v bezpečí, budeme ich poskytovať len tretím stranám výlučne v prípadoch, ak sme povinní a/alebo oprávnení urobiť na základe platných právnych predpisov, pokiaľ je to nevyhnutné na poskytovanie služieb a produktov, na dosiahnutie iných účelov spracúvania osobných údajov uvedených vyššie, alebo pokiaľ k tomu dá zákazník svoj  súhlas. 

Tretie strany, ktorým budeme poskytovať Vaše osobné údaje sú: Word Press, Google Analytics, Microsoft Outlook, ČSOB Leasing, a. s., FLOWii, SENTIA, s. r. o., Facebook a ďalšie subjekty, ktorým je naša spoločnosť povinná/alebo oprávnená poskytnúť osobné údaje zákazníkov na základe platných právnych predpisov. 

Pravidlá cookies

Cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý posiela webový server do webového prehliadača a je uložený prehliadačom. Identifikátor sa potom odosiela späť na server vždy, keď prehliadač požaduje od servera stránku.

Súbory cookies môžu byť buď “trvalé” súbory cookies, alebo súbory “relácie”: trvalý súbor cookie bude uložený vo webovom prehliadači a zostane platný až do stanoveného dátumu vypršania platnosti, pokiaľ nie je pred dátumom vypršania platnosti vymazaný používateľom; cookies relácie vypršia na konci relácie používateľa, keď je webový prehliadač zatvorený.

Súbory cookies zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľa, ale osobné informácie, ktoré ukladáme, môžu byť prepojené s informáciami uloženými v cookies a získanými z nich.

Cookies, ktoré používame

1. Cookies používame na nasledujúce účely:
overovanie – súbory cookies používame na vašu identifikáciu pri návšteve našich webových stránok a počas navigácie na našich webových stránkach;
analýza – používame súbory cookies, ktoré nám pomáhajú analyzovať používanie a výkonnosť našich webových stránok a služieb; a
súhlas cookies – súbory cookies používame na ukladanie vašich preferencií k používaniu súborov cookies pri prehliadaní webovej stránky

Cookies používané našimi poskytovateľmi služieb

Naši poskytovatelia služieb používajú súbory cookies a tieto cookies môžu byť uložené vo vašom počítači pri návšteve našich webových stránok.

Na analýzu používania našich webových stránok používame službu Google Analytics. Služba Google Analytics zhromažďuje informácie o používaní webových stránok prostredníctvom súborov cookies. Zhromaždené informácie týkajúce sa našich webových stránok sa používajú na vytváranie prehľadov o používaní našich webových stránok. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na tejto stránke.

Používame Facebook Pixel na analýzu použitia našich webových stránok. Táto služba používa súbory cookies na zabezpečenie toho, aby sa naše reklamy zobrazovali správnym ľuďom a vytvárali reklamné publikum. Môžete si pozrieť pravidlá ochrany osobných údajov tohto poskytovateľa služieb na tejto adrese.

Správa súborov cookies

Väčšina prehliadačov vám umožňuje odmietnuť prijatie súborov cookies a odstrániť súbory cookies. Metódy na ich správu sa líšia v závislosti od prehliadača a verzie prehliadača. Môžete však získať aktuálne informácie o blokovaní a mazaní súborov cookies prostredníctvom týchto odkazov:
– Chrome
 Firefox
 Opera
– Internet Explorer
– Safari
 Edge

Blokovanie všetkých súborov cookies bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok.

Ak zablokujete cookies, nebudete môcť používať všetky funkcie našich webových stránok.

Kamerový systém

Prevádzkovateľ: Ing.Zoltán Kladivík – PROFIN CAR

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Necpalská cesta 36, 971 01 Prievidza, SR
IČO: 46266771, IČO DPH: SK1040003360,
Živnostenské oprávnenie číslo 370-20989, ObU Zvolen
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: profincar@profincar.sk

Účel spracúvania:

Kamerový systém využíva prevádzkovateľ výlučne na účel bezpečnosti a ochrany majetku, t.j.:

 1. Zamedzenie prístupu neoprávnených osôb do priestorov prevádzkovateľa,
 2. Vizuálna identifikácia osôb (bez využívania systémov na rozpoznávanie tváre a bez spracúvania biometrických údajov DO) vstupujúcich do priestorov prevádzkovateľa z dôvodu práce zamestnancov s osobnými údajmi, dôvernými informáciami, utajovanými skutočnosťami a pod. týkajúcimi sa prevádzkovateľa a/alebo jeho zákazníkov, obchodných partnerov.
 3. Predchádzanie kriminality a narúšaniu bezpečnosti / ochrany údajov
 4. Odhaľovanie kriminality – uplatňovanie právnej zodpovednosti v rámci priestupkového alebo trestného konania

Priestor monitorovaný kamerovým systémom v sídle prevádzkovateľa:

 1. Zábery na vstupnú bránu a dvorovú časť pozemku za budovou /2 kamery/
 2. Záber na priestor predného showroomu
 3. Záber na priestor pre pradajcov a čakajúcich zákazníkov
 4. Záber na priestor príjmacieho technika
 5. Záber na priestor zadného showroomu
 6. Zábery na priestory servisnej a pneuservisnej dielne /2 kamery/

Dotknuté osoby:

 1. zamestnanci prevádzkovateľa
 2. zákazníci a návštevy (akékoľvek osoby vstupujúce do priestorov prevádzkovateľa)

Zoznam spracúvaných osobných údajov:

Audiovizuálny záznam – zachytenie podobizne dotknutej osoby, ktorá môže odhaľovať zároveň aj informácie týkajúce sa napr. fyzickej, psychickej, ekonomickej, sociálnej alebo kultúrnej identity dotknutej osoby. Tieto dodatočné informácie však prevádzkovateľ ďalej nespracúva!

Spracúvanie týchto osobných údajov je vykonávané v súlade s legislatívou SR a nariadením EÚ:

GDPR – ochrana osobných údajov –Nariadenie EÚ 2016/679

Zákon o ochrane osobných údajov – Zákon č. 18/2018 Z. z.

Usmernením Európskeho výboru pre ochranu údajov / EDPB / č. 3/2019 zo dňa 29.1.2020 o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových zariadení.

Zákonník práce – Zákon č. 311/2001 Z. z.

Občiansky zákonník – Zákon č. 40/1964 Zb.

Právny základ spracúvania:

Spracúvanie osobných údajov / audiovizuálnych záznamov dotknutých osôb sa vykonáva na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.

V zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR

A v súlade s recitálom 47 GDPR.

Bezpečnosť spracúvania:

 1. uchovávanie audiovizuálnych záznamov v chránenom priestore a na úložisku, ktoré nie je pripojené na internetovú sieť
 2. obmedzený prístup k audiovizuálnym záznamom len oprávneným osobám prevádzkovateľa
 3. monitorovaný len nevyhnutný priestor, ktorý neobmedzuje práva osôb na ich súkromie na pracovisku a v spoločných priestoroch, a ktorý je náležite označený výstražnou nálepkou / oznámením o monitorovaní priestoru.

Práva dotknutých osôb:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Poznámka:

V prípade, že by dotknutá osoba namietala spracúvanie svojich osobných údajov kamerovým systémom, Prevádzkovateľ túto námietku preverí, t.j. uskutoční:

A) Test proporcionality, ktorý zahŕňa:

 1. test vhodnosti / spôsobilosti spracúvania naplniť sledovaný účel
 2. test nevyhnutnosti / potrebnosti daného spracúvania
 3. test primeranosti spracúvania osobných údajov / nevyhnutnosti rozsahu spracúvania osobných údajov

B) Balančný test:

či nad oprávnenými záujmami prevádzkovateľa neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby

Následne námietku prevádzkovateľ buď akceptuje ako opodstatnenú a vyvodí náležité dôsledky a opatrenia, alebo námietku zamietne ako neopodstatnenú.

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia:

Prevádzkovateľ jednak pre svoju ochranu a bezpečnosť údajov a majetku, ako aj pre korektné dodržiavanie obchodných zmlúv a spracovateľských zmlúv, musí zabezpečiť ochranu majetku, osobných údajov, dôverných informácií, utajovaných skutočností, a ostatných dát.

Preto je nevyhnutné, aby bol prístup do priestorov spoločnosti monitorovaný (náležite zabezpečený) a záznamy z kamerového systému (v zmysle potenciálnych dôkazov) po určitú doby uchovávané, napr. pre prípad dokazovania trestnej činnosti alebo riešenia bezpečnostného incidentu.

V prípade, že by dotknutá osoba odmietala spracúvanie / vytváranie týchto audiovizuálnych záznamov, nebude možné udeliť jej prístup do priestorov prevádzkovateľa a teda ani vykonávať pracovnú činnosť v jeho priestoroch.

Každá prípadná námietka dotknutej osoby však bude v prvom rade dôkladne preskúmaná podľa nižšie uvedeného postupu a následne vyhodnotená ako opodstatnená alebo neopodstatnená. (viď: Poznámka pri Právach dotknutých osôb)

Doba uchovávania: 4 dni – audiovizuálne záznamy sa automaticky prepisujú novými audiovizuálnymi záznamami po 7 dňoch.

Príjemcovia / kategórie príjemcov:

Audiovizuálne záznamy: oprávnené osoby prevádzkovateľa, t.j. administrátori, príp. ďalšie poverené osoby.

Real-time vizuálny prenos z kamier: prevádzkovateľ, príp. orgány činné v trestnom konaní a ďalšie kontrolné orgány SR (ak nevyhnutné)

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: Ochrana osobných údajov

Označenie upozornenia v priestoroch prevádzkovateľa: