fbpx

ZÁRUKY

ŠTANDARDNÁ ZÁRUKA PRE EURÓPSKE KRAJINY

Štandardná záruka SUBARU sa vzťahuje na vaše vozidlo SUBARU v súlade s podmienkami uvedenými v záručnej a servisnej knižke.

Ako majiteľ vozidla značky SUBARU môžete očakávať vysoký štandard služieb v každom autorizovanom servise. Adresu predajcu nájdete v dokumente „Zoznam predajcov a distribútorov v Európe“. Vaše nové vozidlo SUBARU bolo skonštruované podľa najvyšších štandardov a pred opustením výrobnej haly bolo dôkladne skontrolované, aby vám zabezpečilo množstvo kilometrov bezproblémovej jazdy. Táto záručná a servisná knižka SUBARU je dôležitým dokumentom, ktorý sa týka servisu vášho vozidla SUBARU. Tieto pokyny si starostlivo prečítajte a dodržiavajte. Budete sa môcť tešiť na odborné a spoľahlivé služby v sieti autorizovaných servisov SUBARU. Túto knižku by ste mali mať k dispozícii vo vozidle po celú dobu a v prípade potreby záručného servisu by ste ju mali odovzdať pracovníkovi autorizovaného servisu. Mali by ste skontrolovať, či sú v servisnej knižke zapísané záznamy o pravidelnej servisnej kontrole, ktorá bola vykonaná na Vašom vozidle SUBARU. Mali by byť v súlade s tu uvedenými pokynmi. Tieto záznamy sú nevyhnutné, aby záruka nestratila platnosť.

Okrem toho pri preberaní nového vozidla SUBARU skontrolujte, či je vyplnený identifikačný formulár vozidla, ktorý sa nachádza v tejto knižke. V prípade predaja vozidla Vás žiadame, aby ste túto servisnú a záručnú knižku a používateľskú príručku odovzdali novému majiteľovi, aby poznal platnosť zostávajúcej záruky.

1. ROZSAH

Importér SUBARU zaručuje, že Vaše nové vozidlo SUBARU je bez chýb materiálu alebo spracovania podľa nasledujúcich podmienok.
Autorizovaný servis vykoná nevyhnutné opravy použitím nových alebo upravených dielov s cieľom opraviť všetky poruchy, na ktoré sa vzťahuje táto záruka.

2. ROZSAH ZÁRUKY

časové obmedzenia platnosti záruky a obmedzenia najazdených kilometrov:

TYP ZÁRUKY: A/ VŠEOBECNÁ

Obmedzenia záruky

Na vozidlo v záruke poskytuje výrobca záruku, že vozidlo bude bez porúch najmenej tri (3) roky (t.j. 2 roky zákonnej záruky + 1 rok predĺženej záruky) odo dňa registrácie nového vozidla, alebo do najazdenia 100.000km, podľa toho, čo nastane skôr.

Dôležitá poznámka: Aby sa predišlo pochybnostiam, vyššie uvedené podmienky alebo akékoľvek iné podmienky uvedené v tejto knižke neobmedzujú zákonné práva zákazníka, pokiaľ ide o poruchy, ktoré existujú v čase dodávky vozidla zákazníkovi – t. j. neobmedzujú právo zákazníka domáhať sa od predávajúceho nápravy chýb existujúcich v čase dodania tovaru za predpokladu, že daná chyba sa prejaví do dvoch (2) rokov (alebo neskôr, ak to ustanovujú národné právne predpisy pre spotrebiteľský tovar) po predaní výrobku zákazníkovi.

Dodatočné informácie

Na nasledujúce diely sa vzťahujú nasledujúce podmienky záruky:

1) Akumulátor je krytý zárukou do dvoch (2) rokov po predaji.

2) Záruku na pneumatiky poskytuje ich výrobca.

3) Záruku na audiosystém/rádioprijímač poskytuje výrobca daného zariadenia.

(Pozri odsek 5.)

TYP ZÁRUKY: B/ PREHRDZAVENIE*

Obmedzenia záruky

Dvanásť (12) rokov od dátumu registrácie nového vozidla bez ohľadu na počet najazdených kilometrov.

(Pozri dôležitú poznámku v odseku 2.A vyššie.)

Dodatočné informácie

Záruka kryje vonkajšie kovové časti karosérie okrem:

1) dielov, ktoré nie sú kryté zárukou – sú uvedené v odseku 3.

(Pozri dôležitú poznámku v odseku 2.A vyššie.)

TYP ZÁRUKY: C/HRDZA NA DIELOCH S LAKOVANÝM POVRCHOM**

Obmedzenia záruky

Tri (3) roky od dátumu registrácie nového vozidla bez ohľadu na počet najazdených kilometrov.

Pozri dôležitú poznámku v odseku 2.A vyššie.

Dodatočné informácie

Záruka kryje vonkajšie kovové časti karosérie okrem:

1) hrdze na povrchu podvozkových dielov.

2) dielov, ktoré nie sú kryté zárukou – sú uvedené v odseku 3.

3) hrdze na výfuku a na dieloch palivového systému.

(Pozri dôležitú poznámku v odseku 2.A vyššie.)

TYP ZÁRUKY: D/ KRYTIE ORIGINÁLNYCH DIELOV A PRÍSLUŠENSTVA

Obmedzenia záruky

Dva (2) roky od:

1) dátumu montáže.

2) dátumu maloobchodného predaja vozidla značky SUBARU, do ktorého bol namontovaný diel alebo príslušenstvo.

(Pozri dôležitú poznámku v odseku 2.A vyššie.)

Dodatočné informácie

Originálne diely alebo príslušenstvo SUBARU okrem:

1) dielov, ktoré nie sú kryté zárukou – sú uvedené v odseku 3.

(Pozri dôležitú poznámku v odseku 2.A vyššie.)


* Diera v dieli karosérie spôsobená prehrdzavením zvnútra von. ** Hrdza na vonkajšom povrchu.

Záruka na nové vozidlo končí po uplynutí dohodnutej lehoty a síce aj vtedy, ak bol v rámci záručných prác namontovaný originálny náhradný diel SUBARU, na ktorom sa opätovne prejavili nedostatky. Následne sa na tento náhradný diel vzťahuje iba zákonná záruka.

3. PODMIENKY ZÁNIKU ZÁRUKY

Nasledujúcu časť si pozorne prečítajte. Ani výrobca SUBARU, ani jeho distribútori, predajcovia a autorizované servisy nebudú viazaní žiadnymi podmienkami tejto záruky v nasledujúcich prípadoch:

 • škody spôsobené nedodržaním požadovaných pravidelných prehliadok a potrebného servisu vykonávaných v súlade s ustanoveniami uvedenými v odseku 4 v tejto záručnej knižke;
 • škody spôsobené nesprávnou alebo chybnou údržbou, ktorú vykonal servis, ktorý nie je autorizovaným servisom značky;
 • škody spôsobené neautorizovanými úpravami vozidla, ako napr. montáž prídavných svetiel, zmena technických parametrov motora s cieľom zvýšiť jeho výkon alebo používanie neschválených pneumatík (napr. defekt, spôsobený montážou neschválených kolies a pneumatík, nie je krytý zárukou);
 • škody spôsobené používaním iných ako originálnych dielov/kvapalín (olej, chladiaca kvapalina, plyn), ktoré odporučil alebo schválil výrobca SUBARU;
 • škody spôsobené používaním vozidla na také účely alebo takým spôsobom, ktorý nie je uvedený v príručke na obsluhu, prekročenie stanovených údajov, ako je hmotnosť nákladu, obmedzenie počtu osôb, rýchlosti a otáčok;
 • škody spôsobené jazdou s vozidlom v náročných podmienkach, ako sú napr. preteky alebo rely;
 • škody spôsobené prírodnými katastrofami, ako napr. zemetrasenie, búrka, povodeň , požiar a nehody;
 • škody spôsobené dymom, chemikáliami, vtáčím trusom, soľou, odrazenými kamienkami, škrabancami, kovovým prachom a akýmikoľvek vonkajšími okolnosťami;
 • škody spôsobené bežným opotrebením (brzdové doštičky a pod.) alebo vystavením pôsobeniu vplyvov, ktoré budú mať za následok zmenu farby alebo deformáciu akéhokoľvek interiérového, plastového, chrómového alebo lakovaného dielu alebo povrchu;
 • zmyslové sťažnosti vlastníka voči príznakom ako je hluk, vibrácie alebo olejové škvrny, ktoré nemajú vplyv na výkon a bezpečnosť, ak takéto sťažnosti nemajú príčinu v chybe vozidla alebo dielu, ktorá existovala v čase dodania výrobku zákazníkovi;
 • škody, ktoré bolo možné spozorovať počas bežného používania, ale kvôli zanedbaniu sa stali závažnými;
 • škody spôsobené nedodržaním požiadaviek uvedených v odseku 4 v tejto záručnej knižke;
 • poškodenie palivového systému vodou alebo inými cudzími predmetmi v palivovom systéme;
 • škody spôsobené montážou príslušenstva alebo výbavy po zakúpení vozidla, ako napr. rádioprijímač , telefónna súprava do vozidla, vysielačka alebo nosič nákladu;
 • používanie spotrebných dielov (diely, ktoré sú označené ako také, ktoré vyžadujú pravidelnú výmenu) a olej/mazivá a iné kvapaliny; (Zoznam dielov bežného opotrebenia, oleja/mazív a iných kvapalín nájdete v nasledujúcich tabuľkách.)
 • úpravy, čistenie, kontrola alebo požadovaná pravidelná údržba;
 • škody spôsobené záručnou opravou, ktorú nevykonal autorizovaný servis;
 • záručná oprava, ktorú nevykonal autorizovaný servis SUBARU;
 • výdavky alebo poplatky za telefón, odtiahnutie, zapožičanie vozidla a tak ďalej; kompenzácie za ťažkosti alebo obchodné straty; všetky ostatné následné náklady týkajúce sa skutočnosti, že vlastník nemohol používať vozidlo
Diely bežného opotrebenia: Olej/mazivá a iné kvapaliny:
zapaľovacie sviečky
klinový / rozvodový remeň
bezpečnostné pásy
vzduchový filter motorový olej
palivový filter olej do prevodovky
olejový filter olej automatickej prevodovky
spojkový kotúč , diely spojky brzdová kvapalina
tlmiče pruženia chladiaca kvapalina
držiaky uhlíkov (pre ECVT) mazivá
brzdové obloženie kvapalina do ostrekovačov
brzdové kotúče elektrolyt akumulátora
brzdové bubny pohonné hmoty
gumičky stieračov chladivo klimatizácie
žiarovky iné mazová a pod.
uhlíky motorov
poistky a pod.

V prípade zistenia, že bolo manipulované s počítadlom kilometrov alebo so záručnou a servisnou knižkou, nie je možné vykonať žiadnu záručnú opravu.

POZNÁMKA: V prípade výmeny tachometra je autorizovaný servis povinný do tejto knižky zapísať záznam o výmene tachometra. Celkový počet najazdených kilometrov sa určí spočítaním údaja o najazdených kilometroch zo záznamu o výmene tachometra a údaja aktuálne najazdených kilometrov.

4. POVINNOSTI MAJITEĽA

Táto záruka zostane v platnosti iba v prípade:

(1) ak budete vozidlo používať podľa pokynov uvedených v príručke na obsluhu.

(2) ak budete dodržiavať intervaly prehliadok vozidla podľa plánu servisných prehliadok (pozri príručku na obsluhu). Náklady na tieto pravidelné servisné prehliadky znáša majiteľ. Ak nedodržíte uvedené časové obmedzenia prehliadok, záruka od výrobcu SUBARU zanikne. Majiteľ si môže na vykonanie týchto požadovaných pravidelných servisných prehliadok slobodne vybrať akýkoľvek servis. Výrobca SUBARU však nemá žiadny zmluvný vzťah s inými servismi okrem autorizovaných servisov, a preto nemôže ručiť za kvalitu práce, ktorá je vykonávaná mimo tejto servisnej siete. V prípade, že na pravidelnú údržbu v rámci požadovanej servisnej kontroly využijete služby iného ako autorizovaného servisu, musíte zabezpečiť, aby servis vykonal všetky úkony predpísané výrobcom.
Musíte si ponechať príslušnú dokumentáciu, ktorá bude dôkazom o správnom a úplnom vykonaní servisu (faktúru alebo oficiálny príjmový blok a/alebo podrobné vyhlásenie na hlavičkovom papieri s dátumom a podpisom servisu). Záruka výrobcu SUBARU sa stane neplatn u v prípade, že majiteľ v čase požadovanej záručnej práce nedokáže predložiť kontrolný zoznam, ktorý bude podpísaný a parafovaný v súlade s vyššie uvedenou požiadavkou.

(3) Záručnú a servisnú knižku a všetky príjmové doklady uchovajte na bezpečnom mieste. V prípade pravidelných servisných návštev a požadovanej záručnej práce ich tak budete môcť predložiť v servise.

5. DIELY, KTORÉ KRYJÚ INÉ PODMIENKY

(1) Akumulátor: Možno očakávať, že akumulátor bude správne fungovať po dobu najmenej 2 rokov odo dňa registrácie nového vozidla bez ohľadu na počet najazdených kilometrov.

(2) Pneumatiky: Záruku na pneumatiky poskytuje ich výrobca. Podrobnosti vám poskytne predajca SUBARU.

(3) Audiosystém/rádioprijímač : Záruku na audiosystém/rádioprijímač poskytuje jeho výrobca. Podrobnosti Vám poskytne predajca SUBARU.

6. ZAČIATOK PLATNOSTI ZÁRUKY

Záruka sa stáva platnou v okamihu, keď predajca vyplní potrebné informácie o Vašom vozidle a do záručnej a servisnej knižky a potvrdí ju oficiálnou pečiatkou predajcu a podpisom.

7. POŽIADAVKY NA VYKONANIE ZÁRUČNEJ PRÁCE

Podmienkou vykonania záručnej práce je predloženie záručnej a servisnej knižky autorizovanému servisu. Ak záručnú a servisnú knižku stratíte alebo nebude úplne vyplnená, servis odmietne vykonať prácu podľa podmienok štandardnej záruky.

8. ZMENA VLASTNÍCTVA

Ak vozidlo v priebehu záručnej doby predáte, záručnú a servisnú knižku odovzdajte novému majiteľovi. Nový majiteľ bude musieť vyplniť kartu so zmenou adresy alebo oznámenie o následnom vlastníkovi, ktoré sa nachádza na konci tejto knižky. Krytie zárukou bude prenesené na nového vlastníka iba po splnení tejto podmienky.

9. KRYTIE ZÁRUKOU POČAS POBYTU V KRAJINE, V KTOREJ SA NENACHÁDZA AUTORIZOVANÝ SERVIS

(1) Ak vaše vozidlo vyžaduje servisnú opravu v prípade, ak sa nachádzate v krajine, v ktorej nie je autorizovaný servis značky, odporúčame v danej krajine navštíviť servis s rovnakým štandardom*. Ak je servisná oprava krytá štandardnou zárukou, po Vašom návrate predložte účet vystavený zahraničným predajcom miestnemu predajcovi. Okrem toho by ste mali, pokiaľ je to možné, po návrate odovzdať vymenené diely miestnemu predajcovi.

(2) Okrem toho si uvedomte, že na vyúčtovaní opravy musí by uvedené identifikačné číslo Vášho vozidla a rovnako aj popis vykonanej práce. Refundácia bude závisieť od schválenia importéra SUBARU cez miestneho autorizovaného partnera značky SUBARU.

10. VÝDAVKY SPOJENÉ SO ZÁRUČNOU PRÁCOU

Náklady na servisnú opravu a diely Vášho vozidla SUBARU budú kryté štandardnou zárukou SUBARU v súlade s podmienkami uvedenými v ZÁRUČNEJ A SERVISNEJ KNIŽKE. Ostatné náklady, ktoré nie sú kryté štandardnou zárukou SUBARU, musí znášať majiteľ.

*) Servis s rovnakým štandardom je také zariadenie, ktoré podľa výrobcu SUBARU spĺňa rovnaké vysoké štandardy ako autorizovaní partneri SUBARU. Medzi tieto vysoké štandardy patrí najmä vybavenie, personál, odbornosť, používanie vysoko kvalitných náhradných dielov a podobne.

ÚDRŽBA VOZIDLA PREDPÍSANÁ VÝROBCOM

Majiteľ vozidla je povinný absolvovať predpísanú údržbu vozidla po najazdení 15.000km, alebo po uplynutí jedného (1) roka od prvej registrácie vozidla, resp. od poslednej vykonanej údržby, podľa toho, čo nastane skôr. Prevedenie predpísanej údržby vozidla v určenom čase alebo po určenom počte najazdených kilometrov je podmienkou záruky a musí byť zaznamenané v záručnej a servisnej knižke.

BEŽNÁ ÚDRŽBA A KONTROLY V ZODPOVEDNOSTI MAJITEĽA VOZIDLA

Stav hladiny motorového oleja
Stav hladiny brzdovej a spojkovej kvapaliny
Stav hladiny chladiacej kvapaliny a kvapaliny ostrekovača Kontrolujte pravidelne pred jazdou, minimálne 1 x za týždeň V prípade odchýlky upravte na hodnotu uvedenú v návode na obsluhu
Stav tlaku v pneumatikách
Klimatizácia Zapnite klimatizačné zariadenie minimálne 1 x za týždeň na dobu cca 10 min.